Koordynuje i wspiera pracę instruktorów w hufcu w oparciu o System Motywowania i Pracy z Kadrą. Czuwa nad przekazywaniem jednostek, kręgami instruktorskimi oraz współpracuje z KSI.

Zajmuje się otwieraniem i zamykaniem prób na stopnie HO i HR. Tworzy go zespół Namiestnictwa Wędrowniczego oraz członkowie kapituł stopni w poszczególnych jednostkach.

Koordynuje pracę programowo-wychowawczą w hufcu. Tworzą go programowiec, namiestnicy i przedstawiciele szczepów.

Koordynuje i wspiera pracę gromad zuchowych w hufcu. Gromady skupiają najmłodszych członków ZHP w wieku 6-9 lat.

Koordynuje i wspiera pracę jednostek harcerskich w hufcu. Jednostki harcerskie skupiają dzieci w wieku 10-12 lat.

Koordynuje i wspiera pracę jednostek starszoharcerskich w hufcu. Jednostki starszoharcerskie skupiają młodzież w wieku 13-15 lat.

Koordynuje i wspiera pracę jednostek wędrowniczych i wędrowników w hufcu. Wędrownicy to osoby w wieku 16-21 lat.

Organizuje szkolenia dla kadry hufca, koordynuje funkcjonowanie systemu motywacyjnego dla kadry oraz bierze udział w kreowaniu polityki kadrowej hufca.

Nadzoruje rozwój kadry przez zdobywanie stopni instruktorskich ZHP. Bierze również udział w kreowaniu polityki kadrowej hufca.

Zajmuje się kreowaniem wizerunku harcerstwa w środowisku działania hufca oraz zajmuje się obsługą IT hufca.

Wspiera wychowanie duchowe harcerzy oraz zapewnia posługę duszpasterską w harcerskich działaniach.

Gromadzi i udostępnia dorobek historyczny harcerstwa w hufcu.

Odpowiada za kontakty zagraniczne hufca, współpracuje z innymi organizacjami skautowymi.

Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczanie finansów hufca.

Zarządza bieżącą pracą Ośrodka, dba o jego sprawne działanie i rozwój.

Do góry