Zarząd hufca - kieruje jego bieżącą pracą, realizuje strategię i podejmuje najważniejsze codzienne decyzje.

Sprawuje władzę kontrolną. Czuwa nad pracą komendy, zespołów i jednostek harcerskich pod kątem zgodności z prawem wewnętrznym i zewnętrznym.

Rozwiązywanie sporów instruktorskich w hufcu.

Instruktorzy Hufca Beskidzkiego angażują się również w działalność jednostek nadrzędnych. Oto nasi przedstawiciele we władzach i zespołach Głównej Kwatery oraz Chorągwi Śląskiej.

Do góry